Sử dụng

Chủ sở hữu và quản trị viên của trang web trực tuyến loanexpert.vn (sau đây gọi là Trang web) là Loan loanexpert.vn. (Sau đây gọi là Chủ sở hữu). Chủ sở hữu có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi thông tin và quy tắc trên Trang web, cả về mặt trực quan và nội dung. Chủ sở hữu cũng có quyền hạn chế quyền truy cập miễn phí vào Trang web bất cứ lúc nào.

Khách truy cập – một cá nhân truy cập Trang web trên Internet (loanexpert.vn).

Bằng cách truy cập Trang web, Khách truy cập của nó đồng ý với các điều khoản của Cookies, Bảo vệ và sử dụng dữ liệu. Người ta chấp nhận rằng Khách truy cập đã đọc các điều khoản và điều kiện này và chấp nhận chúng.

Ngừng sử dụng Trang web nếu bạn có yêu cầu đối với các quy tắc và nội dung của chúng không được chấp nhận, liên kết (các) bản quyền. Tranh chấp, phát sinh cho Khách truy cập, khi sử dụng Trang web, sẽ được xem xét theo thứ tự của luật.

Nội dung của trang web là thông tin. Thông tin trên Trang web không và không thể được coi là một ưu đãi cụ thể, một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, v.v.

Trang web tóm tắt thông tin về các dịch vụ được cung cấp và cung cấp cho các công ty luật khác. Câu trả lời cụ thể, chi tiết và giải thích cho các câu hỏi quan tâm đối với Khách truy cập (ví dụ: hướng dẫn thanh toán quá hạn, hướng dẫn thanh toán không hoàn hảo, quy tắc hoạt động và chính sách cho vay có trách nhiệm, tiết lộ thanh toán, bao gồm lãi suất hàng năm, chính sách gia hạn, thông tin liên lạc, v.v.), phát sinh khi truy cập Trang web, có sẵn trên trang chủ của một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể.

Thông tin được đăng trên trang web và các chức năng được thực hiện không đảm bảo, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các lỗi có thể có của Khách truy cập và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự phù hợp của thông tin được đăng trên Trang web cho mỗi Khách truy cập.

Thông tin được hiển thị có bản chất là thông tin và Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm đối với các quyết định của khách truy cập vào Trang web hoặc các hành động họ đã thực hiện sau khi truy cập Trang web và tham khảo lượng thông tin và đề xuất được đăng trên trang web.

Thông tin được cung cấp trên Website không được xác minh riêng biệt, nó được đặt trên cơ sở các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Các chi phí được chỉ định trên Trang web được đặt cho mục đích thông tin, trừ khi thông tin khác được chỉ định trên Trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chi phí trước khi thực hiện một giao dịch cụ thể trên trang chủ của một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể.

Chủ sở hữu có quyền đặt trên các liên kết Trang web đến các trang chủ khác được sở hữu hoặc kiểm soát bởi các cá nhân và / hoặc pháp nhân khác, trên cơ sở Trang web có thể chứa các loại trang web bên ngoài đó, bao gồm quyền truy cập vào trang chủ thứ ba các bên, cũng như có thể cung cấp hoặc thông báo về các sản phẩm được đề xuất. dịch vụ, vv của các bên thứ ba. Để duy trì giang hồ trong nước được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm. Đối với nội dung của các sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm và không xác minh chúng. Trang web không chịu trách nhiệm về bảo mật của các trang chủ khác. Bạn nên lưu ý rằng bảo mật của các trang web đó có thể khác với Trang web.

Chủ sở hữu Trang web không chịu trách nhiệm về các tổn thất (trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên) phát sinh từ việc sử dụng Trang web và cũng không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của thông tin của Trang web trên mạng.

Thông tin được chỉ định trong các mẫu yêu cầu được đăng trên Trang web không được tiết lộ cho bên thứ ba, nếu các hành vi quy phạm không yêu cầu.

Thông tin trên Trang web chỉ có thể được xem và in cho các nhu cầu cá nhân, phi thương mại.

Các logo được đặt trên Trang web, nhãn hiệu và tác phẩm có bản quyền khác là tài liệu có bản quyền được bảo vệ bởi các quy định hiện hành. Tài liệu có bản quyền này là tài sản cá nhân của Chủ sở hữu hoặc pháp nhân / pháp nhân khác.

Không ai khác, ngoại trừ vay loanperperper.vn, có quyền xử lý, sửa đổi thông tin có trên Trang web này. Bất kỳ công bố thông tin nào từ Trang web hoặc việc sử dụng thông tin khác đều bị cấm mà không có sự cho phép trước từ loanexpert.vn. Nếu bản quyền bị vi phạm, trong trường hợp không tuân thủ các điều kiện và tùy thuộc vào bản chất của vi phạm và hậu quả, người vi phạm được kêu gọi theo các hành vi pháp lý, trách nhiệm hành chính hoặc hình sự.

Nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm bảo mật, ổn định và tốc độ hoạt động của hệ thống của Trang web.

Chủ sở hữu có quyền bất cứ lúc nào để nhập các điều khoản sử dụng khác của Trang web, điều này có hiệu lực vào thời điểm các điều kiện mới sẽ được công bố trên Trang web. Sử dụng trang web, bao gồm. Tất cả thông tin được đăng sau khi thay đổi có nghĩa là người dùng đã đồng ý với tất cả các điều kiện của Trang web.

Điều kiện trang web không áp dụng cho trang chủ của các cá nhân / pháp nhân khác.

Thường xuyên làm quen với các điều kiện của trang web, bởi vì họ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có câu hỏi,

DMCA.com Protection Status