Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Khi đồng ý với chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dùng xác nhận rằng anh ta đã đọc tài liệu này, hiểu các điều kiện của nó và đồng ý với chúng.

Tài nguyên dành cho tìm kiếm và lựa chọn các đề nghị cho vay của các tổ chức tài chính vi mô (MFI) phù hợp với nhu cầu của người dùng. LoanExpert không phải là một tổ chức tín dụng hoặc tài chính. Người dùng thực hiện tất cả các mối quan hệ tài chính trực tiếp với một tổ chức tín dụng vi mô, mà anh ta sẽ chọn độc lập và tự nguyện.

Dịch vụ LoanExpert chọn cung cấp khoản vay MFI theo yêu cầu của người dùng, tạo danh sách và cung cấp để xem xét. Tất cả thông tin trên trang web chỉ dành cho mục đích thông tin. Người sử dụng thực hiện tất cả các quyết định tự nguyện có nguy cơ của mình.

Khi đồng ý với chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dùng cho phép dịch vụ tự quản lý thông tin về bản thân, cụ thể: xử lý, lưu trữ, sử dụng trong các hoạt động của mình và chuyển cho bên thứ ba.

LoanExpert sử dụng hệ thống mã hóa dữ liệu người dùng SSL và chịu trách nhiệm duy trì dữ liệu từ các rò rỉ.

DMCA.com Protection Status