Bảo vệ dữ liệu

Trang web loanexpert.ph (sau đây gọi là Trang web).

Khách truy cập là một cá nhân truy cập Trang web trên Internet (loanexpert.ph).

Sự riêng tư, bảo mật của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Mọi thông tin nhận được từ Khách truy cập sẽ không được tiết lộ và đánh giá là bí mật, nó sẽ không được bán hoặc sử dụng, gây tổn hại cho Khách truy cập.

Khách truy cập Trang web có quyền, không giới hạn và đã nhập dữ liệu, để truy cập các phần của Trang web và làm quen với các tài liệu thông tin.

Trang web sử dụng bảo mật dữ liệu nâng cao bằng chứng chỉ SSL. SSL đảm bảo rằng thông tin được gửi từ máy chủ đến máy khách của máy tính được mã hóa; nếu thông tin bị chặn, nó không thể được đọc và không thể thay đổi thông tin.

Khi truy cập Trang web, thông tin về địa chỉ IP, số nhận dạng, ngày, giờ, hệ điều hành thiết bị, phiên bản trình duyệt, liên kết truy cập và Quảng cáo Google GCLID được sử dụng để phân tích xu hướng của Khách truy cập để sử dụng nội bộ. Dữ liệu này được lưu trữ trên DigitalOcean.com.

Bạn có thể xóa dữ liệu đã lưu này bất cứ lúc nào bằng cách viết vào địa chỉ email sau: info @ loanexpert.ph Việc rút tiền đồng ý không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu được thực hiện trong khoảng thời gian khi sự đồng ý của bạn có hiệu lực.

Truy cập Trang web, Khách truy cập của nó đồng ý với các điều khoản của Cookies, Bảo vệ và sử dụng dữ liệu. Nó được chấp nhận rằng khách truy cập đã đọc và chấp nhận các điều khoản này.

Ngừng sử dụng Trang web nếu bạn có yêu cầu đối với các quy tắc và nội dung của chúng không được chấp nhận, liên kết (các) bản quyền.